Hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Truycậpvào các đưnglinksauđể tifiletuyêntruyn:

 -Thôngđip5KcaBộYTếhttp://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Thong-diep-5K-cua-Bo-Y-Te/

 -Thôngđip5TcaBộYTếhttp://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Thong-diep-5T-cua-Bo-Y-Te/

 -Filetuyêntruynvxphtchànhviviphm trongphòng,chốngdịch bnh:       http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-Ve-xu-phat-cac-hanh-vi-vi-pham-trong-phong-chong-dich-benh/

 -FiletuyêntruynthôngđipthôngđipXétnghimlàthenchốt,vcxin làncơđthíchngantoàncókimsoát:  http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-thong-diep-thong-diep-Xet-nghiem-la-then-chot-vac-xin-la-can-co-de-thich-ung-an-toan-co-kiem-soat/

 -Filetuyêntruynnângcaonhn thccanhândânt bovmìnhvà cộng đồng: http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-nang-cao-nhan-thuc-cua-nhan-dan-tu-bao-ve-minh-va-cong-dong/

- FiletuyêntruynCovid-19thôngđipTrêndưimtlòng,kimsoátdịch thànhcông,khôiphục kinhtế-xãhội:  http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-Covid-19-thong-diep-Tren-duoi-mot-long-kiem-soat-dich-thanh-cong-khoi-phuc-kinh-te-xa-hoi/

 -FiletuyêntruyềnngdụngPC-CovidđtrinkhaisdụngthẻCovid-

19”,filetriểnkhaikiểmsoátngưira/vàođađiểmvàtruyvếtbngmãQR”:

https://www.mediafire.com/folder/vdddlh46irres/Tuyen_truyen_phong_chong_Covid-19

 -Filetuyêntruyềnviệctriểnkhaiđónkháchdulch,thíchứngantoàn trongphòng,chốngdịchCovid-19http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/File-tuyen-truyen-viec-trien-khai-don-khach-du-lich-thich-ung-an-toan-trong-phong-chong-dich-Covid-19/

-Thôngđip5KcaBộYTếhttp://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Thong-diep-5K-cua-Bo-Y-Te/

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2023 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.